Cursu de vaeddu


Livellu nessessariu: dae su B1/B2 in susu

Custu cursu est pessau mescamente pro cussos chi an perdiu su manizu cun sa limba e la cheren torrare a accurtziare. In sas letziones nos cuncentramus in su vaeddu, istande attentos chi non siat istudiu "iscolasticu" ma pius leppiu e pro su piaghere de lu faghere. Onzi chida unu tema novu o argumentos novos. Tzertu nudda nos impedit de ispiegare unu puntu de grammatica ma no est cussu s’iscopu pius mannu de su cursu.

Cada cantu? Una letzione sa chida, de 1,5 ora onzi vorta. Sa sessione intrega durat 5 chidas, e di podet sighire addaenanti cando finit.

Haut de page